۲۶ تیر ۱۳۹۸

به نام خداوند صانع مجمع عمومی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران امروز با حضور مدیران ارشد معدنی کشور ؛ دکت...

احتراما بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن زغالسنگ ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سال...

بنام خدا دوستان عزیز ، همکاران ارجمند اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با اهدائ سلام خوشبختانه پس از...

به نام خدا صورتجلسه هیات مدیره انجمن ذغالسنگ ایران مورخ ۲۲ /۰۸/ ۱۳۹۶ جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی انجمن ذغالسنگ ایران راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۸ /۹۶ در محل دفت...
ادامه مطلب