۰۹ مرداد ۱۴۰۰

اولین صورت جلسه

به نام خدا

صورتجلسه هیات مدیره انجمن ذغالسنگ ایران

مورخ ۲۲ /۰۸/ ۱۳۹۶

جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی انجمن ذغالسنگ ایران راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۸ /۹۶ در محل دفتر اتجمن با نام و یاد خدا  تشکیل گردید.

دستور جلسه :

۱ – تعیین سمت

۲ – حق امضاء

مصوبات :

۱ – آفای محمد مجتهد زاده به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

۲ – آقای رمضان کریتی ثانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

۳ – آقای حسن منصوری بابهوتک به۴ سمت خزانه داروعضو هیات مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند .

۴ – آقای محسن هاشمی زاد به سمت منشی و عضو هیات مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند .

۵ – آقای سعید صمدی به سمت دبیر انجمن  انتخاب شدند و قبول سمت نمودند .

۶ – کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهرانجمن معتبر خواهد بود.

۷ – کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس یا دبیر انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود .

آدرس انجمن : تهران-شهرستان تهران – بخش مرکزی –خ آیت ا…طالقانی –خیابان شهید سپهبد قرنی –کوچه بیمه –پلاک ۵ طبقه سوم – کد پستی ۱۵۹۹۸۴۷۷۱۵

 

امضاء اعضای هیات مدیره :

اعضای حاضر در جلسه:

محمد مجتهد زاده

             حسن  منصوری          

              رمضان کریتی           

            محسن هاشمی زاد        

            مصطفی  نائیجی          

            احمد دادوند      

            خسرو جوزدانی

            سعید صمدی     دبیر انجمن

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید