۰۹ مرداد ۱۴۰۰

  قیمت پایه زغالسنگ ایران برمبنای نرخ شمش فولاد خوزستان تیر  ماه ۱۴۰۰    متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه خرداد ۱۴۰۰ – ریال ۱۳۲/۱۴۵/۶۷۰ درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰ نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۵/۰۱۸/۶۰۲ نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶،۱۲۰،۰۰۰ درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسب...
ادامه مطلب

اسامی اعضای انجمن زغالسنگ ایران    ردیف   نام شرکت نام و نام خانوادگی نماینده سمت تلفن ۱   شرکت زغالسنگ پروده طبس(سهامی خاص)     رمضان کریتی ثانی       مدیرعامل ۰۲۱۸۸۱۰۷۱۸۸ ۲   شرکت معدنجو (سهامی خاص)     محمد مجتهدزاده     مدیرعامل ۰۲۱۸۸۸۰۸۴۴۷...
ادامه مطلب

قیمت پایه زغالسنگ ایران برمبنای نرخ شمش فولاد خوزستان خرداد ماه ۱۴۰۰                      متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه خرداد ۱۴۰۰ – ریال ۱۲۹،۷۳۱/۱۳۵ درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰ نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۴،۳۷۸/۷۵۱ نرخ پایه ق...
ادامه مطلب

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ ایران براساس شمش فولاد خوزستان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال ۱۲۰،۳۳۴،۱۳۲ درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵ نرخ هر تن کنسانتره زاغالسنگ – ریال ۳۱،۸۸۸،۵۴۵ نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶،۱۲۰،۰۰۰ درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به ق...
ادامه مطلب
تاثیر مشخصات کیفی زغالسنگ ایران بر قیمت پایه زغالسنگ

اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران با توجه به سولات مطرح شده در خصوص فرمول مشخصات کیفی تاثیر گذار بر قیمت زغالسنگ مجددا جدول پارامتر های کیفی تاثیر گذار به همراه ضریب آن که از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ شده جهت استحضار ایفاد مسیگردد .
ادامه مطلب

  محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ ایران براساس  شمش فولاد خوزستان   فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال   ۱۱۲،۲۵۶،۰۰۰ درصد سهم زغالسنگ کنسانتره          ۲۶/۵ نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال     ۲۹،۷۴۷،۸۴۰ نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال     ۶،۱۲۰،۰۰...
ادامه مطلب