۲۷ مرداد ۱۴۰۱

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران           احتراما "  ،  بدینوسیله از...

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱ قیمت پایه زغالسنگ تیر ماه ۱۴۰۱ متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی تیر ماه ۱۴۰۱ – ریال...
ادامه مطلب

قیمت پایه زغالسنگ خرداد ۱۴۰۱   متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی خرداد ۱۴۰۱ – ریال ۱۴۹،۵۳۴،۲۴۶ درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵ ،نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۹...
ادامه مطلب

م بنام خدا اعضاء محترم انجمن زغالسنگ ایران با سلام و احترام برگزاری مجمع سالیانه انجمن با حضور ارزشمند و مؤثر اعضاء انجمن و انجام انتخابات در محیطی شفاف و صمیمانه و انتخا...
ادامه مطلب