۲۲ فروردین ۱۴۰۰

همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران  نیاز به اطلاعات دق...

 • ا معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران اسفند ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیمت پایانی میانگین به وزن هرک ...

 •    محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ بهمن ماه 1399 براساس 26/5 از شمش فولاد خوزستان                                                                        ...

 • قیمت زغالسنگ دی ماه 1399   معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران دی ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیم ...

 • دستورالعمل اطلاعات معادن زغالسنگ (جهت تهیه بانک اطلاعات )

  همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران  نیاز به اطلاعات دقیق ، جدید و کامل  معادن زغالسنگ دا ...

 • گزارش مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران خرداد ۱۳۹۹

    مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تشکیل شد. در ابتدای جلسه مهندس مجتهد زاده رئیس انجمن ...

 •  قابل توجه اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران     آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران               احتراما "  ،  بدینوسیله ازکلیه ...

 • ا معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران اسفند ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیمت پایانی میانگین به وزن هرک ...

 •    محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ بهمن ماه 1399 براساس 26/5 از شمش فولاد خوزستان                                                                        ...

 • قیمت زغالسنگ دی ماه 1399   معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران دی ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیم ...

 • دستورالعمل اطلاعات معادن زغالسنگ (جهت تهیه بانک اطلاعات )

  همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران  نیاز به اطلاعات دقیق ، جدید و کامل  معادن زغالسنگ دا ...

 • گزارش مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران خرداد ۱۳۹۹

    مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تشکیل شد. در ابتدای جلسه مهندس مجتهد زاده رئیس انجمن ...

 •  قابل توجه اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران     آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران               احتراما "  ،  بدینوسیله ازکلیه ...

 • ا معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران اسفند ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیمت پایانی میانگین به وزن هرک ...

 •    محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ بهمن ماه 1399 براساس 26/5 از شمش فولاد خوزستان                                                                        ...

 • قیمت زغالسنگ دی ماه 1399   معاملات شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران دی ماه 1399 ردیف نام کالا تولیدکننده تاریخ معامله حجم معامله ارزش معامله قیم ...

 • دستورالعمل اطلاعات معادن زغالسنگ (جهت تهیه بانک اطلاعات )

  همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران  نیاز به اطلاعات دقیق ، جدید و کامل  معادن زغالسنگ دا ...

 • گزارش مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران خرداد ۱۳۹۹

    مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تشکیل شد. در ابتدای جلسه مهندس مجتهد زاده رئیس انجمن ...

 •  قابل توجه اعضای محترم انجمن زغالسنگ ایران     آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران               احتراما "  ،  بدینوسیله ازکلیه ...