۲۶ خرداد ۱۴۰۰

راهنمای عضویت

فصل سوم – عضویت و شرایط آن

ماده ۹- انواع عضویت عبارت است از:

الف- اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت تولید، فرآوری، کک سازی و بازرگانی ذغالسنگ و یا شرکت­های سرمایه­گذار در زمینه استخراج و فراوری ذغالسنگ

ب- وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که در خدمات و فعالیت­های مرتبط با زغالسنگ فعالیت می­کنند.

ج- افتخاری: شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) است که بنابرانگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت می­نمایند.

تبصره: حضور اعضای وابسته و افتخاری در جلسات انجمن بدون حق رأی خواهد بود.

ماده ۱۰- شرایط پذیرش اعضای اصلی اعم از حقیقی و حقوقی عبارتند از:

الف- داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر از یکی از اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

ج- دارا بودن پروانه بهره­برداری معدن زغالسنگ یا فرآوری یا کک سازی از وزات صنعت، معدن و تجارت

د- پیمانکاران بهره­برداری معادن با حداقل مدت ۵ سال قرارداد یا دارای حداقل ۵۰ هزار تن تولید.

ی- اسناد مثبته گمرکی در بخش بازرگانی زغالسنگ.

ه- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

تبصره ۱- اشخصاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می­توانند پس از تصویب هیأت مدیره به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۲- اشخصاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آن­ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می­توانند پس از تصویب هیأت­مدیره و با رعایت مقررات مربوطه به عضویت انجمن درآیند.

ماده ۱۱- کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین­نامه­های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دست­یابی به اهداف انجمن می­باشند.

تبصره ۱- زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می­آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می­شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۳- آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “انجمن” را نخواهند داشت.