۲۷ مرداد ۱۴۰۱

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱

محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ براساس درصدی از شمش فولاد خوزستان در تیرماه ۱۴۰۱

قیمت پایه زغالسنگ تیر ماه ۱۴۰۱

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی تیر ماه ۱۴۰۱ – ریال ۱۳۹،۷۹۴،۸۳۰
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵
،نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۳۷،۰۴۵،۶۳۰
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره (اسفند ۱۴۰۰ )– ریال ۳۷،۵۶۹،۷۵۹
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه   ۳۹۵ / ۱ –
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای آبان ۹۷   ۶۰۵ /۳

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید