۲۶ خرداد ۱۴۰۰

هیات مدیره

رئیس:محمد مجتهدزاده
دبیر :سعید صمدی
اعضاء هیأت مدیره:

۱-       محمد مجتهد زاده

۲-       رمضان کریتی ثانی

۳-       حسن منصوری

۴-       احمد دادوند

۵-       خسرو جوزدانی

۶-       محسن هاشمی زاد

۷-       مصطفی نائیجی