۰۹ مرداد ۱۴۰۰

تعامل سازنده فیمابین انجمن زغالسنگ ایران و ذوب آهن اصفهان

 

بنام خدا

اطلاعیه انجمن زغالسنگ ایران

با برقراری زمینه تعامل سازنده با ذوب آهن اصفهان وباتوجه به مذاکرات انجام شده با معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص حفظ حقوق معادن زغالسنگ درتعیین نرخ عادلانه برای زغالسنگ تولید داخل کشور موارد زیر را به اطلاع اعضاء محتـرم می رساند :

– درتاریخ پنجم آبانماه ۹۷ جلسه بررسی شرایط فنی قراردادهای فروش زغالسنگ تولید داخل به ذوب آهن اصفهان با حضور معاونت بازرگانی و مدیریت خرید و مدیریت کک سازی ذوب آهن اصفهان از یک طرف و رئیس انجمن زغالسنگ ایران و مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده و فروشنده کنسانتره زغالسنگ از طرف دیگر برگزارگردید ، دراین جلسه کلیات مربوط به کیفیت زغالسنگ کک شو تحویلی از معادن داخل کشور به ذوب آهن اصفهان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و آیتمهای اصلی تعیین ودرخصوص تعیین نرم برای دو آیتم خاکستر و رطوبت توافق حاصل شد .
– مقررگردید برای بررسی و تعیین نرم درسایر پارامترها درجلسه مشترک مورخ ۱۲ /۸ /۹۷ اقدام گردد.
– پس از برگزاری دوجلسه فوق الذکر برای تعیین کیفیت درجلسه سوم قیمت مورد توافق طرفین تعیین و نتیجه جهت تصویب به هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان ارائه گردد.
– توافق گردید کل فرایند تعیین کیفیت و قیمت قراردادها تاپایان آبانماه ۹۷ انجام گردد.
– شرکتهای تولید کننده زغالسنگ نسبت به تداوم ارسال زغالسنگ مطابق ماههای قبل اقدام نمایند و ذوب آهن اصفهان نیز مطابق توافقات وجه زغالسنگ خریداری شده را پرداخت نماید.

بحمدلله فضای مذاکرات فی مابین انجمن زغالسنگ ایران و ذوب آهن اصفهان امیدوارکننده است و پیش بینی مینماید این مذاکرات تا پایان آبانماه نتیجه مورد توافق طرفین را حاصل نماید .

سعید صمدی
دبیر انجمن زغالسنگ ایران

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید