۲۶ خرداد ۱۴۰۰

قیمت پایه زغالسنگ بهمن ماه ۱۳۹۹

   محاسبات نرخ هرتن کنسانتره زغالسنگ بهمن ماه ۱۳۹۹ براساس ۲۶/۵ از شمش فولاد خوزستان                                                                                     

متوسط نرخ هرتن شمش فولاد خوزستان طی ماه – ریال ۱۰۴/۶۲۸/۲۶۳
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره ۲۶/۵۰
نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال ۲۷/۷۲۶/۴۸۹
نرخ پایه قبلی زغالسنگ کنسانتره – ریال ۶/۱۲۰/۰۰۰
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه ۳۵۳/۰۴۷
درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای    آبان ۹۷ ۳۵۹/۰۴۷

                                     

               سعید صمدی 

                                                                   دبیر انجمن زغالسنگ ایران 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید