۰۹ مرداد ۱۴۰۰

مدارک عضویت در انجمن زغالسنگ ایران

 

 

۱ کپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت در اطاق بازرگانی  صنایع و معادن و کشاورزی ایران

 

۲ کپی پروانه بهره برداری معدن زغالسنگ ویاکارخانه زغالشویی به نام شرکت یا شخص متقاضی

 

۳ کپی کارت ملی اشخاص حقیقی و یا آخرین آگهی روزنامه رسمی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

 

۴ فیش واریزی  بحساب انجمن زغالسنگ ایران به شماره ۱-۱۳۵۹۶۷۵۰-۸۱۰۰-۲۲۹ بانک پاسارگاد شعبه طالقانی بابت حق عضویت سالانه به مبلغ /۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال  معادن کوچک  باظرفیت کمتر از ۱۰۰ هزارتن تولید سالانه و /۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ریال معادن بزرگ با تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن تولید سالانه

 

۵ تقاضای رسمی عضویت در انجمن زغالسنگ باتوضیح چکیده فعالیت در حوزه زغالسنگ : تعداد از معادن تحت پوشش و ذخیره قطعی معادن ، تناژ تولید ، مارک زغالسنگ تولیدی تعداد پرسنل فعال در معادن زغالسنگ و …

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید