۱۵ خرداد ۱۴۰۲

   اعضای محترم انجمن زغاسنگ ایران   با سلام          احتراماً ، به پیوست تصویر نامه شماره 11167...

اختلاف قیمت زغال داخلی و وارداتی مانعی بر سر راه توسعه و سرمایه گذاری در معادن
به گزارش معدن نیوز، صنعت زغال سنگ با وجود ذخایر غنی در کشور با بحران واردات روبرو است از اینرو نه تنها آینده شغلی چندین هزار نفر مشغول به کار در این صنعت به خطر می‌اُفتد،...
ادامه مطلب

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻻﯾﻪ هاﯼ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ اورﻋﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﻣﻴﺮ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺒﻴﺮ ﭼﮑﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن اهﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻏﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺤ...
ادامه مطلب