۲۷ مرداد ۱۴۰۱

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زغالسنگ ایران           احتراما "  ،  بدینوسیله از...

به نام خدا صورتجلسه هیات مدیره انجمن ذغالسنگ ایران مورخ ۲۲ /۰۸/ ۱۳۹۶ جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی انجمن ذغالسنگ ایران راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۸ /۹۶ در محل دفت...
ادامه مطلب