۰۲ فروردین ۱۴۰۲

   اعضای محترم انجمن زغاسنگ ایران   با سلام          احتراماً ، به پیوست تصویر نامه شماره 11167...

به نام خدا صورتجلسه هیات مدیره انجمن ذغالسنگ ایران مورخ ۲۲ /۰۸/ ۱۳۹۶ جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی انجمن ذغالسنگ ایران راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۲۲ /۸ /۹۶ در محل دفت...
ادامه مطلب