17 ژوئن 2024

قیمت پایه زغالسنگ مهرماه 1402

محاسبات نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ مهرماه

1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان طی مهرماه – ریال

197,117,773

درصد سهم زغالسنگ کنسانتره

26.500

نرخ هر تن کنسانتره زغالسنگ – ریال 52,236,210.049
نرخ پایه زغالسنگ کنسانتره (اسفند 1401) 56,531,309,000
درصد تغییر زغالسنگ کنسانتره نسبت به قیمت پایه

7.598-

درصد تغییر زغالسنگ خام نسبت به قراردادهای اسفند 1401

2.598-

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید