۰۴ بهمن ۱۳۹۹

همانگونه که همکاران حوزه معادن زغالسنگ استحضار دارند هرگونه برنامه ریزی در  حوزه معادن زغالسنگ ایران...

  مجمع عمومی انجمن زغالسنگ ایران با حضور دکتر اسماعیلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صم...

  جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت جناب آقای دکت...

درخواست انجمن زغالسنگ تعیین تکلیف مراکز ۴ گانه ایمنی و نجات ،تشکیل کمیته پشتیبانی زغالسنگ کشور
انجمن زغالسنگ ایران با توجه به مشکلات معادن زغالسنگ طی نامه ای به وزارت صمت خواستار تسریع در احداث مراکز ۴ گانه  ایمنی و نجات معادن زغالسنگ ،تعیین تکلیف بدهی ذوب آهن به م...
ادامه مطلب